• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
wtorek, 24 listopada 2020
ZAWIADOMIENIE – XVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 26 maja 2020
Zawiadamiam,  że w dniu  28 maja 2020 r. o godz. 17:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach za 2019 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowicach za 2019 rok.
9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2020 rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2020-2028
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żukowice
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Polkowice
17. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowice
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/107/2019 Rady Gminy Żukowice w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 kwietnia 2020 roku
21. Interpelacje radnych
22. Sprawy różne
23. Zamknięcie sesji

 

Przewodniczący   Rady Gminy
/-/ Jarosław Szmidt
 
Top! Do góry