• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
czwartek, 03 grudnia 2020
RAPORT O STANIE GMINY ŻUKOWICE ZA 2019 ROK Drukuj
poniedziałek, 15 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Raport o stanie Gminy Żukowice za 2019 rok.

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Raport podsumowuje działalność wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Żukowice. Będzie on przedmiotem debaty podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Żukowice, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Żukowice za 2019 rok zabierają głos radni, a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Żukowice, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Stosownie do art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia". Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK - BIP
 
Top! Do góry