ZAWIADOMIENIE – XIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
czwartek, 25 czerwca 2020

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 na sali wiejskiej w Kromolinie odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2020 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2020-2028.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługę wywozu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowice i przekazania go do zaopiniowania
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego
12.    Raport o stanie Gminy za 2019 rok.
12.1 Debata nad przedstawionym raportem.
12.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Żukowice.
13.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żukowice za 2019 rok:
13.1     Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu.
13.2     Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy  sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
13.3     Opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonych sprawozdaniach.
13.4     Dyskusja nad sprawozdaniami.
13.5    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
14.    Podjęcie aktu absolutoryjnego:
14.1    Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
14.2    Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie  absolutorium.
14.3    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Żukowice z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
15.    Interpelacje radnych.
16.    Sprawy różne.
17.    Zamknięcie sesji.                                                                              Przewodniczący  Rady Gminy
                                                                                       /-/ Jarosław Szmidt