• chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
poniedziałek, 30 listopada 2020
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
czwartek, 16 lipca 2020
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zasięgu obrębów Brzeg Głogowski, Czerna, Domaniowice, Dobrzejowice, Kromolin i Kłoda w gminie Żukowice – część II

szczegóły na stronie BIP


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.), a także art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) w związku z uchwałą nr XXV/186/2016 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zasięgu obrębów Brzeg Głogowski, Czerna, Domaniowice, Dobrzejowice, Kromolin i Kłoda w gminie Żukowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zasięgu obrębów Brzeg Głogowski, Czerna, Domaniowice, Dobrzejowice, Kromolin i Kłoda w gminie Żukowice – część II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.07.2020r. do 06.08.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, sala nr 1, w godz. od 8:00 do 15:00 oraz na stornie internetowej: www.zukowice.pl.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego informuję, że od dnia 16 marca 2020r. do odwołania Urząd Gminy Żukowice ogranicza maksymalnie bezpośrednią obsługę mieszkańców tylko do spraw pilnych. Pozostałe sprawy załatwiane będą telefonicznie oraz drogą elektroniczną. W związku z powyższym z dokumentacją w/w sprawie może zapoznać się po wcześniejszym zgłoszeniu takiego żądania na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie na numer 76 831-42-41

Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu: 21.07.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, w sali nr 1 o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żukowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2020r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
Proces wyłożenia zorganizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dot. zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu koronawirusa Covid-19.

Wójt Gminy Żukowice
Krzysztof Wołoszyn


W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informuję, że:
1.    Administratorem danych osobowych lub prawnych jest Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice, tel. 76 831 42 41, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
2.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.    We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących  praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   oraz nr tel. 509 737 586
4.    Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www. bip.zukowice.pl  oraz siedzibie administratora. 
Top! Do góry