STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start PIORIN KOMUNIKATY Azbest NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2016 ROKU
niedziela, 07 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2016 ROKU Drukuj
wtorek, 05 stycznia 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wnioskówna rok 2016 w ramach programu: Program priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice. UWAGA – Gmina nie będzie finansować 15% kosztów osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

UWAGA!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty nowego pokrycia dachowego.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice planuje się zrealizować w 2016 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26 stycznia 2016 r.

 

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, w pokoju  13 na I piętrze, telefon 76 831 42 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Ww. wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do zawarcia umowy z Gminą Żukowice o udzielenie wnioskodawcy dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

 

Demontażu, zebrania, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Wójta Gminy w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

 

Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Administracji Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone!

 

Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Żukowice, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac w 2016 roku!

 

Wniosek do pobrania                                       Wójt Gminy Żukowice
                    
                                                                         /-/  Krzysztof Wołoszyn

                                                                         

 
Top! Do góry