STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start PIORIN KOMUNIKATY Azbest NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU!!!
sobota, 06 marca 2021
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU!!! Drukuj
czwartek, 22 grudnia 2016
Wójt Gminy Żukowice informuje, że podobnie jak w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który ogłosił konkursowy nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu: Program priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.

UWAGA – Gmina nie będzie finansować 15% kosztów osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

UWAGA!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice planuje się zrealizować w 2017 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16 stycznia 2017 r.

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, w pokoju  13 na I piętrze, telefon 76 831 42 41 wew. 40, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Wraz z wnioskiem należy złożyć:

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

- Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

- Oświadczenie o rodzaju budynku.

Ww. wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do zawarcia umowy z Gminą Żukowice o udzielenie wnioskodawcy dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Demontażu, zebrania, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Wójta Gminy w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Administracji Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone!

Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Żukowice, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac w 2017 roku!

Do pobrania:

Wniosek                                                                  

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Oświadczenie o rodzaju budynku.

 

 

 
 
 
Top! Do góry