STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
niedziela, 14 kwietnia 2024
DOTACJA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE ŻUKOWICE Drukuj
środa, 10 lipca 2019
Trwa kolejny rok udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żukowice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowice.

Zasady przyznawania dotacji:
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
3) osoby prawne,
4) przedsiębiorcy

2. Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji na nieruchomościach zabudowanych lub dla których zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę, a które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.
3.  
1. Wnioskodawca może uzyskać pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia w wysokości do 50 % udokumentowanych wartości brutto, poniesionych nakładów na budowę oczyszczalni lecz nie więcej niż:
1) 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej dom jednorodzinny;
2) 7.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali od 2 do 4;
3) 9.000,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali powyżej 4.

2. Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, która obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość. W takim wypadku wniosek o dofinansowanie składa osoba upoważniona przez osoby posiadające tytuł prawny do władania pozostałymi nieruchomościami.
3. Dopuszcza się udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, która będzie obsługiwać tylko część z wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku, przy czym właściciele pozostałych lokali składają oświadczenie o braku woli przyłączenia do dofinansowywanej przydomowej oczyszczalni ścieków oraz o sposobie zagospodarowania wytwarzanych ścieków bytowych.

4. Dofinansowaniu nie podlegają niżej wymienione koszty:
1) robót wykonanych we własnym zakresie przez Wnioskodawcę;
2) zakupu nieruchomości;
3) obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z budową oczyszczalni;
4) konserwacji i utrzymania przydomowej oczyszczalni;
5) likwidacji dotychczasowych urządzeń do gromadzenia lub odprowadzania ścieków;
6) zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowej oczyszczalni ścieków do już istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

5.
1. Pomoc finansowa w formie dotacji nie obejmuje przedsięwzięć zrealizowanych przed 17.06.2017 r. tj. przed dniem wejścia w życie Uchwały Rady Gminy Żukowice Nr XXIX/239/2017 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żukowice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowice oraz sposobu jej rozliczania.
2. Dotacja celowa dla danego wnioskodawcy na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.
3. Dotacja celowa na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków udzielana będzie do dnia 31.12.2020 r.
4. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą lub podmiotem prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, udzielenie dotacji następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 i Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.: Dz. U. z 2018 poz. 362).

6.  Warunkiem udzielania pomocy finansowej jest złożenie wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

 Do wniosku należy dołączyć :

1) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu - kserokopia (oryginał do wglądu),
2) projekt techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków- kserokopia (oryginał do wglądu),
3) zgody wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych lub uchwałę wspólnoty mieszkaniowej na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce – w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób - oryginał,
4) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego (jeżeli występuje) lub przeznaczeniu na inny cel – oryginał,
5) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości ww. pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
6) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

O kolejności udzielenia dotacji, decyduje kolejność wpływających wniosków.

Wnioski o udzielenie dotacji do przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy Żukowice, przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wniosek, który nie został rozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie, rozpatrzony zostanie w następnym roku kalendarzowym zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Wójt Gminy Żukowice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzupełnienia. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu.

Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Żukowice zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji na budowę oczyszczalni.

7. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie później jednak niż w terminie do 30 listopada roku budżetowego, w którym zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej,  Wnioskodawca składa sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia wg wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2.

Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
1) faktury lub rachunki potwierdzające: wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków (zakup materiałów i montaż), wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, nadzór archeologiczny oraz nadzór i kierowanie budową wraz z potwierdzeniem zapłaty - kserokopie (oryginały do wglądu);
2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lokalizacji instalacji-oryginał;
3) protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez osobę uprawnioną - kserokopia (oryginał do wglądu);
4) oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy  i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych  i kanalizacyjnych, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną  i wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej – kserokopia  (oryginał do wglądu).
5) zgłoszenie do Urzędu Gminy Żukowice rozpoczęcia eksploatacji - kserokopia (oryginał do wglądu).

8. W przypadku wnioskowania o dotację dla budowy już zrealizowanej, Wnioskodawca składa jednocześnie wniosek oraz sprawozdanie.


Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice lub pod nr telefonu 76 8314241 wew. 59.


Dokumenty do pobrania:
<<wniosek>>
<<sprawozdanie>>
<<link do „Treść uchwały Rady Gminy Żukowice”>>
<<link do zmiany uchwały>>
<<WNIOSEK o wydanie dokumentacji technicznej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków>>
 
Top! Do góry