STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
poniedziałek, 04 grudnia 2023
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
KONKURS DLA ROLNIKÓW - „ UPADEK TO NIE PRZYPADEK”
środa, 17 czerwca 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 50 wypadków w gospodarstwach w tym ponad połowa  z nich dotyczy wypadków związanych upadkiem. Przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy prowadzone są działania mające na celu wpływ na zmniejszenie liczby wypadków. W związku z czym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym  zasad BHP podczas wykonywania codziennych pracy związanych z przemieszczaniem się po traktach komunikacyjnych , wchodzenia po drabinach i schodach, pracy z maszynami rolniczymi.
Więcej…
 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH
poniedziałek, 15 czerwca 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi uprzejmie informuje, że w dniu 17.06.2020r. (środa) od godziny 10.00 będzie wydawana żywność dla osób posiadających wcześniej wydane skierowania uprawniające do odbioru żywności z programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) za pośrednictwem Caritas. Osoby uprawnione do pobierania w/w pomocy proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie do Żukowic (przy punkcie przyjęć Dzielnicowego).

W związku z panującą pandemią prosimy, by osoby odbierające żywność miały ubrane maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe i zachowały 1,5 m odstępu od innych oczekujących. W przypadku długiej kolejki prosimy oczekiwać w samochodach.
 
RAPORT O STANIE GMINY ŻUKOWICE ZA 2019 ROK
poniedziałek, 15 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Raport o stanie Gminy Żukowice za 2019 rok.

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Raport podsumowuje działalność wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Żukowice. Będzie on przedmiotem debaty podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Żukowice, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Więcej…
 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 - NABÓR RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
poniedziałek, 15 czerwca 2020
W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia na rachmistrzów terenowych.

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:
- pełnoletnich;
- zamieszkałych w danej gminie;
- posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
- posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
- które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej.
Więcej…
 
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY
piątek, 12 czerwca 2020
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 12 czerwca 2020 r.
o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice

pełna treść informacji
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 10 czerwca 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 10.06.2020 r. o obwodach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

treść obwieszczenia

 
BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
środa, 10 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w dniach 15.06 - 16.06.2020 r. w godzinach od 9-12, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nielubi prowadzona będzie bezpłatna zbiórka zużytych opon osobowych i rowerowych.

Opony przekazywane do utylizacji powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (ziemia, piasek itp.) oraz bez felg.

Po upływie w/w terminu tj. po dniu 16 czerwca zakazuje się gromadzenia zużytych opon we wskazanym miejscu.
 
GMINA POZYSKAŁA ŚRODKI NA MELIORACJE
środa, 10 czerwca 2020
Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał dotację na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Gmina Żukowice złożyła wniosek i otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych Sd-2 oraz Sd-2i w obrębie miejscowości Kromolin, gmina Żukowice" – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt Gminy Żukowice.

Tym razem jest to kwota w wysokości 18.822,00 zł, co stanowi blisko 50% kosztów realizacji zadania, natomiast pozostałe środki będą pochodzić z budżetu Gminy Żukowice.

Szacowany koszt inwestycji to kwota blisko 38.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się umocnienie skarp rowów, naprawę przepustów na rowie w  miejscowości Kromolin. Ponadto zostaną wykonane podstawowe prace konserwacyjne tj.  wykoszenie skarp, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna rowów oraz odmulenie dna rowów na długości ponad 330mb.
Więcej…
 
12 CZERWCA URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY
poniedziałek, 08 czerwca 2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2020 Wójta Gminy Żukowice z dnia 24 lutego br. w piątek 12 czerwca 2020 r. Urząd Gminy w Żukowicach będzie nieczynny.

                              
                                                                    Przepraszamy za niedogodności.
 
 
BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
piątek, 05 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, że w dniach 15.06 - 16.06.2020 r. w godzinach od 9-12, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nielubi prowadzona będzie bezpłatna zbiórka zużytych opon osobowych i rowerowych.

Opony przekazywane do utylizacji powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (ziemia, piasek itp.) oraz bez felg.

Po upływie w/w terminu tj. po dniu 16 czerwca zakazuje się gromadzenia zużytych opon we wskazanym miejscu.
 
DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA – DOSTĘPNE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
czwartek, 04 czerwca 2020
 
Informujemy, że niebawem rozpocznie się nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o grant na wymianę źródła ciepła w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych nie więcej niż 35 tysięcy złotych.

Zapraszamy do zapoznania się z Kryteriami oceny wniosków - dostępne w linku: https://tiny.pl/79j6r

Na bieżąco będziemy Państwa informować m. in. o planowanym terminie naboru wniosków, dostępności wzoru formularza wniosku czy możliwości skorzystania z porady eksperta w zakresie doboru źródła ciepła.
Więcej…
 
POZYSKANE ŚRODKI FINANSOWE NA USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH
czwartek, 04 czerwca 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, iż pozyskaliśmy środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki wsparciu Gmina Żukowice otrzyma 25.000,00 zł  dotacji na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji z ilości posiadanych odpadów wynika, iż na terenie naszej gminy zostanie poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu około 50 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Ostateczna ilość odpadów, będzie zależna od ich faktycznej wagi.
Więcej…
 
TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI
środa, 03 czerwca 2020
Informujemy, że w dniu 4 czerwca br. na terenie powiatu głogowskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe w związku z treningiem systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Uruchomienie syren przeprowadzone zostanie w ramach powiatowego treningu uruchomiania systemów i urządzeń alarmowych, w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności w różnych sytuacjach zagrożeń.

Pierwszy raz o godz. 10.00 jako sygnał OGŁOSZENIE ALARMU: modulowany dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE OTRZYMAŁA KOLEJNE DOFINANSOWANIE: 150.000,00 ZŁ NA POWSTANIE KLUBU SENIORA W ŚWIETLICY W ZABŁOCIU.
poniedziałek, 01 czerwca 2020
Gmina Żukowice pozyskała dofinansowanie w wysokości  150.000,00 złotych na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020. Pozyskane dofinansowanie w blisko 30% pozwoli pokryć koszty utworzenia i wyposażenia placówki.
 
Zarówno w kraju, jak i w Naszej Gminie, przybywa nam seniorów, którzy pomimo wieku i  przeżytych doświadczeń wciąż są pełni energii i chęci do spotkań. Chcemy więc wyjść im na przeciw, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby powstający w Gminie Klub był miejscem atrakcyjnym, przepełnionym życzliwością i oferującym pomoc mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.
Więcej…
 
ROZPOCZYNAMY NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE - BĄDŹ E-AKTYWNY W SIECI
piątek, 29 maja 2020
Gmina Żukowice w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju pozyskała środki finansowe z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację projektu pt. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Żukowice ”

W ramach realizacji projektu rozpoczynamy nabór na BEZPŁATNE  szkolenia komputerowe z następujących bloków tematycznych:

@ Rodzic w Internecie :

• wartościowe treści kulturalne oraz edukacyjne dla dzieci i rodziców,
• wykorzystanie stron instytucji publicznych,
• bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych,
• umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w sieci, korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i urządzeniach mobilnych ,
• uświadomienie dziecku sposobu i konsekwencji działania transakcji w Internecie,
• korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji, warunki użytkowania,
• ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem,
• złożenie wniosku Rodzina 500+,
• uzyskanie Karty Dużej Rodziny .
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE MONTAŻOWE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH W M. SZCZEPÓW, GLINICY, DOBRZEJOWICE I CZERNA.
piątek, 29 maja 2020
Trwają prace montażowe siłowni zewnętrznych w Szczepowie, Glinicy, Dobrzejowicach i Czernej.

W ramach uzyskanej dotacji , w poszczególnych miejscowościach zamontowane zostaną następujące urządzenia siłowe:
1.GLINICA: motyl, wioślarz stojący, prasa nożna pojedyncza;
2.CZERNA: biegacz, wioślarz;
3.SZCZEPÓW: ławka skośna, drabinka, orbitrek, prasa nożna i biegacz;
4.DOBRZEJOWICE: ławka skośna, drabinka, motyl, orbitrek, wioślarz wolnostojący, prasa nożna i biegacz.
Więcej…
 
NOWY CHODNIK W NIELUBI
czwartek, 28 maja 2020
Dobiegły końca prace związane z budową długo wyczekiwanego przez mieszkańców chodnika w m. Nielubia w pasie  drogi nr 100046D. Już dziś mieszkańcy Nielubi  poruszają się bezpiecznym ciągiem pieszym.

To jeden z kolejnych etapów inwestycji związanej z przebudową drogi, którą gmina rozpoczęła w 2019 r.

Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i renowacji odwodnienia wykonano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 – prawa strona - do budynku nr 85.
Więcej…
 
APEL PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ŻUKOWICE
środa, 27 maja 2020
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w trosce o Państwa dobro i zdrowie, apeluję do Sołtysów i zainteresowanych osób o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w XVIII sesji Rady Gminy Żukowice zwołanej na dzień 28.05.2020 roku.

Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji on-line na stronie  https://zukowice.sesja.pl/.
Więcej…
 
27 MAJA - DZIEŃ SAMORZĄDOWCA
środa, 27 maja 2020
 
ZAWIADOMIENIE – XVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 26 maja 2020
Zawiadamiam,  że w dniu  28 maja 2020 r. o godz. 17:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach za 2019 rok.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 212
Top! Do góry