STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Nasza gmina Gmina w liczbach
niedziela, 14 kwietnia 2024
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
GMINA W LICZBACH Drukuj
środa, 16 stycznia 2008
Spis treści
GMINA W LICZBACH
Powierzchnia i Ludność
Wykształcenie
Struktura zatrudnienia
Bezrobotni
Struktura gospodarstw
Użytki rolne
Struktura upraw
Struktura władania
Struktura użytkowania gruntów
Struktura użytków rolnych
Wyposażenie wsi w infrastrukturę
Charakterystyka gruntów odłogowanych
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
Obsada inwentarza
Obszary i obiekty chronione
Odprowadzenie ścieków w gminie
Powierzchnia lasów i lesistość
Powierzchnie wód i rzek
Energia i telefony
Melioracja
Stan dróg transportu rolnego
Produkcja zwierzęca
Skup produktów rolnych
Zagospodarowanie nieczystości stałych
Potrzeby zalesień i zadrzewień
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Zasoby kopalin
Zakwaszenie gleb
Dochody i wydatki
Wszystkie strony
TABELE I WYKRESY
 • Powierzchnia i ludność
 • Ludność gminy wg wykształcenia
 • Struktura zatrudnienia w trzech działach gospodarki narodowej
 • Bezrobotni wg grup wiekowych
 • Struktura gospodarstw (wg użytkowanej powierzchni, w grupach obszarowych, wg wieku użytkownika)
 • Struktura użytków rolnych w sektorze publicznym
 • Struktura upraw (struktura podstawowych upraw rolników Gminy Żukowice w latach 1999)
 • Struktura władania (użytkami rolnymi ogółem, gruntami)
 • Struktura użytkowania gruntów (ogółem, w sektorze prywatnym, w sektorze publicznym)
 • Struktura użytków rolnych (ogółem, w sektorze prywatnym, udział gruntów najlepszych i najsłabszych w powierzchni użytków rolnych)
 • Wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną
 • Wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną - istniejące i planowane
 • Wyposażenie wsi w infrastrukturę społeczną
 • Charakterystyka gruntów odłogowanych
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów ornych i użytków zielonych
 • Obsada inwentarza na 100 ha UR w SD
 • Obszary i obiekty chronione
 • Odprowadzenie ścieków w gminie
 • Powierzchnia lasów i lesistość
 • Powierzchnie wód otwartych i sieci rzek
 • Stan wyposażenia wsi w energię elektryczną i telefony
 • Stan i potrzeby w zakresie melioracji podstawowych
 • Stan dróg transportu rolnego
 • Produkcja zwierzęca
 • Skup produktów rolnych
 • Zagospodarowanie nieczystości stałych
 • Potrzeby zalesień i zadrzewień
 • Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 • Zasoby kopalin
 • Zakwaszenie gleb w gminie ogółem 
Top! Do góry