STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start Nasza gmina O gminie
niedziela, 14 kwietnia 2024
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJE O GMINIE Drukuj
środa, 16 stycznia 2008

Gmina Żukowice leży w powiecie głogowskim, w północnej części województwa  dolnośląskiego, przy granicy z województwem lubuskim. Od północnego - zachodu przez Odrę gmina graniczy z gminą Kotla, od północnego-wschodu i wschodu z miastem Głogowem, od południowego-wschodu z gminą Gaworzyce w powiecie polkowickim, a od zachodu z gminą Bytom Odrzański w powiecie nowosolskim województwa lubuskiego.

Powierzchnia gminy wynosi 6809 ha - co kwalifikuje ją do gmin małych, przy czym grunty rolne stanowią 83,1%, a lasy i zadrzewienia 5,9% jej powierzchni. Liczba ludności wynosi około 3500 osób. W gminie znajduje się 20 miejscowości - 15 sołectw oraz 5 przysiółków. Podstawą gospodarki jest rolnictwo. Część ludności utrzymuje się z pracy w Hucie Miedzi "Głogów" i innych zakładach pracy Głogowa. Na gminę niekorzystny wpływ przez wiele lat wywierała Huta Miedzi "Głogów" (kiedyś w Żukowicach), położona obecnie w granicach miasta Głogowa.

W granicach gminy znajdują się 2 jednostki fizyczno - geograficzne - obniżenia Głogowsko - Milickie (Pradolina Głogowsko - Barycka) i Wał Trzebnicki (Wzgórza Dalkowskie).

Gmina położona jest na obszarze monokliny przedsudeckiej. W pobliżu pradoliny zalegają ogromne ilości wód podziemnych, tworzących Obszar Najwyższej Ochrony. Z zasobów tych czerpie Huta Miedzi "Głogów" przez ujęcie w Brzegu Głogowskim i Wróblinie Głogowskim . 
Pozostała część gminy, tj. Wzgórza Dalkowskie i ich północna strefa przejściowa do pradoliny mają niewielkie zasoby wód gruntowych. Największą rzeką jest Odra. Od lat jej wody są zanieczyszczone tak, że zalicza się je do pozaklasowych. Ciekawym zjawiskiem jest mimo tego, powrót do rzeki 
wielu gatunków ryb i ptactwa wodnego. Powyżej granic gminy, w obrębie Rapocina w gminie Głogów zauważono nawet żeremia bobrów. Odra stwarza dla terenów nadrzecznych poważne zagrożenie powodziowe, dotyczy to głównie miejscowości Czerna oraz w mniejszym stopniu Brzeg Głogowski.

Gleby w gminie są dobre i bardzo dobre. Gleby klas I-III zajmują 74,6% powierzchni gruntów ornych, gleby klas IV-17,6%. Wraz z innymi cechami przyrodniczymi daje to gminie 87,7 punktów w klasyfikacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej według Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PAN w Puławach Pod względem genetyczno - litologicznym przeważają w obszarze wzgórz gleby bielicowe i brunatne właściwe, a w pradolinie mady i gleby pochodzenia bagiennego.  Na głębokości około 1000-1400 m. w otworach czerwonego spągowca znajdują się złoża rud miedzi o zawartości metalu około 2-2,5%. Nad nimi występuje anhydryt z wkładkami dolomitów i gipsów.
 
Top! Do góry