STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
niedziela, 14 kwietnia 2024
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
ZMIANA GRANIC GMINY - KONSULTACJE
wtorek, 30 października 2012

                 

Rada Gminy Żukowice na XIX sesji w dniu 29 października 2012 roku przyjęła uchwałę nr XIX/139/2012 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Żukowice  i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Tym samym wyrażono wolę zmiany granic administracyjnych Gminy Żukowice  poprzez włączenie części terenów sąsiedniej Gminy Miejskiej  Głogów  do granic administracyjnych Gminy Żukowice (zmiana dotyczy gruntów, które należały do roku 1989 do Gminy Żukowice)tj.
1) obręb geodezyjny nr 16- Huta,
2) obręb   geodezyjny nr 17- Wróblin Głogowski,
3) część obrębu nr 1- Nadodrze- działka nr 213/2 (dawny Bacutil)

Jednocześnie Rada Gminy ustaliła termin przeprowadzenia konsultacji w dniach od 12 listopada 2012r. do 12 grudnia 2012r.  Teren konsultacji obejmuje obszar całej Gminy Żukowice. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustalono następującej treści pytanie: „Czy jesteś za zmianą granic administracyjnych Gminy Żukowice , polegającą na włączeniu do Gminy Żukowice obszarów  obrębów  geodezyjnych nr 16 , 17 i części obrębu nr 1  z Gminy Miejskiej Głogów?”
Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się na podstawie §5 pkt.2 Uchwały z dnia 14 lutego 2005 r. Nr XIX/133/2005 rady Gminy Żukowice  w sprawie  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Żukowice, poprzez indywidualne zbieranie głosów na druku stanowiącym załącznik nr 1 do wskazanej ww. uchwały.
Wyrażenie opinii w konsultacjach polegać będzie na umieszczeniu podpisu w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się” na drukach konsultacyjnych.
Druki konsultacyjne będą udostępnione mieszkańcom Gminy Żukowice w sekretariacie Urzędu Gminy Żukowice, biuletynie informacji publicznej, na stronie www.zukowice.pl, w siedzibach gminnych  jednostek organizacyjnych, u sołtysów wsi oraz na zebraniach wiejskich
Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Gminy Żukowice  będą mogli składać  bezpośrednio osobom udostępniającym ankiety konsultacyjne, jak i w miejscach udostępniania ankiet konsultacyjnych.
Projekt zmian granic administracyjnych Gminy Żukowice zostanie udostępniony w  Biurze Obsługi Rady i Wójta Gminy  w Urzędzie Gminy Żukowice,  Sekretariacie Gminy Żukowice, Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.zukowice.pl oraz w siedzibach gminnych  jednostek organizacyjnych i pomocniczych.

Uchwała wraz z uzasadnieniem
Załącznik graficzny- mapa
Listy (ankiety) konsultacyjne


 
Top! Do góry