STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
niedziela, 14 kwietnia 2024
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
czwartek, 12 lipca 2012
Spis treści
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
1. OBIEKTY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
2. JAKOŚĆ WODY
3. TARYFA (CENY I STAWKI ŚWIADCZONYCH USŁUG)
4. INFORMACJE O AWARIACH
5. PRZYŁĄCZANIE DO SIECI
6. REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
7. REGULAMIN W SPRAWIE ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA PRZEZ GMINE ŻUKOWICE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE TE URZĄDZENIA WYBUDOWAŁY
8. WYKAZ PODMIOTÓW POSIADĄJACYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
Wszystkie strony


OBIEKTY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
 

strona w budowie

JAKOŚĆ WODY

Na podstawie art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Żukowice przedstawia wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia przez laboratorium, które posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Wraz z wynikami badań jakości wody przeznaczonej do spożycia zamieszczono wyniki badań jakości wody surowej pobranej z ujęć (studni). Jest to woda przed procesem uzdatniania (odżelazianie i odmanganianie) zatem nie stosuje się do niej norm dopuszczalnych zakresów poszczególnych wskaźników.


Twardość wody:

Rejon Nielubia (woda na SUW Nielubia): 490±58 mgCaCO3/dm3
Rejon Kromolin (woda na SUW Kromolin): 450±53 mgCaCO3/dm3”

 
Rejon Nielubia  
                             
marzec 2013 - czerwiec 2013 - wrzesień 2013 - grudzień 2013

marzec 2014 - czerwiec 2014 - wrzesień 2014 - grudzień 2014

marzec 2015
- czerwiec 2015 - wrzesień 2015 - grudzień 2015

marzec 2016 - czerwiec 2016- wrzesień 2016 - grudzień 2016

marzec 2017 - czerwiec 2017 - wrzesień 2017 - grudzień 2017

marzec 2018 - czerwiec 2018 - wrzesień 2018 - grudzień 2018


TARYFA (CENY I STAWKI ŚWIADCZONYCH USŁUG)


Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat z uwzględnieniem dopłat, o których mowa w art. 24 ust 6 ustawy oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Ilość dostarczonej wody ustala się na postawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do czasu zamontowania wodomierza. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku, jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody, pod warunkiem, że wielkość zużycia wody na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez Gminę i na koszt Odbiorcy.

Od 2018 roku taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, którym dla Gminy Żukowice jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Gmina Żukowice posiada decyzję nr WR.RET.070.144.2018.MK z dnia 29 maja 2018 r. zatwierdzającą ustaloną taryfę na okres 3 lat, tj. do dnia 21 czerwca 2021 r. Ponadto Rada Gminy co roku podejmuje uchwałę o dopłacie dla taryfowych grup odbiorców.Cena od 22.06.2020 do 21.06.2021 r.:
grupa W1 - 4,90 zł netto za dostawę 1 m3 wody,
grupa W2 - 4,90 zł netto za dostawę 1 m3 wody,
grupa W3 - 4,93 zł netto za dostawę 1 m3 wody,
grupa W4 - 4,94 zł netto za dostawę 1 m3 wody,
grupa S1 - 8,30 zł netto za dostawę 1 m3 ścieków.


Do cen należy doliczyć 8% stawki VAT.

 
INFORMACJE O AWARIACH

Urząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu  03.12.2019r. (wtorek) w godzinach od 8:00 do 13:00

nastąpi przerwa w dostawie wody  w miejscowości: Dobrzejowice w związku z awarią sieci wodociągowej.
  
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
 
 
 
 

W przypadku wystąpienia problemów na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wszelkie awarie można zgłaszać osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Żukowice (pn. – śr., 730 – 1530, czw. - 730 – 1630 , pt.730 – 1430 ) lub na następujące nr telefonów:

Pracownik odpowiedzialny za gospodarkę wodno - ściekową w Urzędzie Gminy Żukowice (koordynator i przełożony niżej wymienionych pracowników)

Barbara Hapka
Marcin Zglinicki

nr tel. 609 – 585 – 531

Sieć wodociągowa Rejon Nielubia, miejscowości: Dankowice, Bukwica, Słone, Kamiona, Glinica, Zabłocie, Nielubia, Żukowice

Gerard Lulko

nr tel. 609 – 585 – 581

Sieć wodociągowa Rejon Kromolin, miejscowości: Kłoda, Słoćwina, Zameczno, Domaniowice, Szczepów, Kromolin, Wiekowice, Góra Św. Anny, Mierzów, Czerna, Brzeg Głogowski, Dobrzejowice

Adam Zaborniak
Robert Pazoła

nr tel. 885 – 585 – 551

Sieć kanalizacyjna Rejon Nielubia, miejscowości: Dankowice, Bukwica, Słone, Kamiona, Glinica, Zabłocie, Nielubia

Wiesław Ciemny

nr tel. 609 – 122 – 229

Sieć kanalizacyjna Rejon Szczepów, miejscowości: Szczepów

Andrzej SarnaPRZYŁĄCZANIE DO SIECI

Na terenie Gminy Żukowice funkcję przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego pełni Gmina Żukowice. Aby załatwić swoją sprawę w tym zakresie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Żukowice.

Wydanie warunków przyłączenia do sieci

Chcąc przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia. W zależności od lokalnych uwarunkowań Gmina:

1. wyda warunki techniczne przyłączenia (w przypadku, gdy istnieje techniczna możliwość świadczenia usług);

2. wyda warunki techniczne przyłączenia do sieci z zastrzeżeniem możliwości świadczenia usług po zrealizowaniu konkretnej inwestycj (jeżeli nie istnieje techniczna możliwość przyłączenia, ale w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przewiduje się budowę sieci w rejonie wnioskowanej nieruchomości);

3. odmówi wydania warunków technicznych przyłączenia (gdy nie istnieje techniczna możliwość przyłączenia i w Wieloletnim planie nie przewiduje się budowy sieci).

Możliwość dostępu usług na terenie Gminy określają:

1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

3. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu GminyŻukowice. uchwała nr XXII/164/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 25.02.2013 r.

Wydanie warunków następuje w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku, a w razie braku możliwości przyłączenia, w ciągu 21 dni osoba ubiegająca się o przyłączenie otrzymuje taką informację wraz ze wskazaniem powodów, które to uniemożliwiają.  

Uzgodnienie projektu 

Opracowaną dokumentację projektową należy uzgodnić w Urzędzie Gminy Żukowice pod względem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia. W tym celu należy złożyć dwa egzemplarze dokumentacji (jeden pozostaje w Urzędzie, drugi wraca do Inwestora).

Budowa przyłączy

Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zobowiązana jest powiadomić pisemnie Urząd Gminy o zamiarze przystąpienia do budowy przyłączy, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, a w trakcie budowy należy wykonywane przyłącze zgłosić do odbioru częściowego oraz odbioru końcowego.

Odbiór częściowy polega w szczególności na:

  1. sprawdzenie zgodności wykonanego przyłącza z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów;
  2. sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki, zasypki, głębokości ułożenia sieci;
  3. sprawdzenie prawidłowości montażu sieci, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń;
  4. sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów związanych z siecią;
  5. w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację.

W przypadku nie zgłoszenia przyłączy do odbioru częściowego, Gmina zastrzega sobie prawo przy odbiorze końcowym do odkopania przyłącza na koszt Inwestora.

Odbiór końcowy polega w szczególności na:

1. sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzenie zrealizowania zawartych w nich postanowień, usunięcia usterek i innych wad, a w uzasadnionych przypadkach sprawdzenia prób szczelności;

2. sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek, wpustów i innych elementów związanych z siecią;

3. sprawdzenia aktualności dokumentacji technicznej na podstawie, której realizowano budowę przyłączy, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Do odbioru końcowego należy w szczególności przedstawić:

  1. inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. wyniki badań bakteriologicznych wody z przyłącza wodociągowego, pobranej po przeprowadzeniu płukania i ewentualnej dezynfekcji przyłącza.

O proponowanym terminie wykonywania czynności odbioru częściowego oraz końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić pisemnie Gminę, na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem odbioru wskazując dzień i godzinę jego rozpoczęcia.

Zawarcie umowy

Posiadając protokół odbioru końcowego można złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Budowa sieci z własnych środków

W przypadku, gdy nie istnieją techniczne możliwości przyłączenia do sieci i świadczenia przez Gminę usług, a z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie wynika planowana budowa sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wyraża wolę budowy tych sieci, Gmina może zawrzeć z tą osoba umowę o wspólną realizację inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji Gmina przejmuje sieć wraz z przyłączami w eksploatację i zarządzanie, zgodnie z zawartą Umową, jednak nie wcześniej niż po przedłożeniu pisma właściwego inspektora nadzoru budowlanego o przyjęciu zgłoszenia, braku uwag i nie wniesieniu sprzeciwu dotyczącym zakończenia budowy i zamiarze przestąpienia do użytkowania sieci.

Przekazywanie sieci na rzecz Gminy Żukowice

Wybudowane sieci Gmina może odkupić, zgodnie z Regulaminem w sprawie odpłatnego przejmowania przez Gminę Żukowice urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały. Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Żukowice z dnia 15.07.2014 r.

W tym celu należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o odpłatne przejęcie sieci
wzór wniosku

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wynikającej z daty ich wpływu. Umowa o odpłatne przejęcie sieci podpisywana jest po przeprowadzonych z Wnioskodawcą negocjacjach, podczas których zostaje protokolarnie ustalona ostateczna wartość przejmowanych sieci. Realizacja wniosków będzie się odbywać do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie na dany rok.

Schemat ideowy procedury przyłączania

WZORY

wniosek o wydanie warunków technicznych przyłaczenia do sieci wodociągowej i_lub kanalizacyjnej

oświadczenie o woli Osoby UoP_

wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i_lub kanalizacyjnej


REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Uchwała nr XXXII/272/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 12.06.2014 r.


REGULAMIN W SPRAWIE ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA PRZEZ GMINE ŻUKOWICE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH OD OSÓB    FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE TE URZĄDZENIA WYBUDOWAŁY

Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Żukowice z dnia 15.07.2014 r.WYKAZ PODMIOTÓW POSIADĄJACYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE


 

 

Nazwa podmiotu

 

Siedziba firmy i tel. kontaktowy

 

Zakres usług

 

Ważność zezwolenia

1

 

„TRANSMAN-BIS” s.j.

 Barbara i Czesław Jacuś 

 

Przesieczna 21c

59-160 Radwanice

tel. 076 831 22 46

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych

29.12.2026 r.

2

 

„MARKTRANS” Marek Czaczyk

 

 

ul. Orbitalna 49/8

67-200 Głogów

tel. 76 833 92 70

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych

19.12.2027 r.

3

„WC SERWIS” Sp. z o.o.

Sp. komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

Tel. 032 278 45 31

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

19.12.2027 r.

-- 


 

 
Top! Do góry