STRONA ARCHIWALNA - aktualny adres strony to https://www.zukowice.pl
Start
niedziela, 14 kwietnia 2024
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA - Strona 6
czwartek, 12 lipca 2012
Spis treści
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
1. OBIEKTY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
2. JAKOŚĆ WODY
3. TARYFA (CENY I STAWKI ŚWIADCZONYCH USŁUG)
4. INFORMACJE O AWARIACH
5. PRZYŁĄCZANIE DO SIECI
6. REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
7. REGULAMIN W SPRAWIE ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA PRZEZ GMINE ŻUKOWICE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE TE URZĄDZENIA WYBUDOWAŁY
8. WYKAZ PODMIOTÓW POSIADĄJACYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
Wszystkie strony

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI

Na terenie Gminy Żukowice funkcję przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego pełni Gmina Żukowice. Aby załatwić swoją sprawę w tym zakresie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Żukowice.

Wydanie warunków przyłączenia do sieci

Chcąc przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia. W zależności od lokalnych uwarunkowań Gmina:

1. wyda warunki techniczne przyłączenia (w przypadku, gdy istnieje techniczna możliwość świadczenia usług);

2. wyda warunki techniczne przyłączenia do sieci z zastrzeżeniem możliwości świadczenia usług po zrealizowaniu konkretnej inwestycj (jeżeli nie istnieje techniczna możliwość przyłączenia, ale w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przewiduje się budowę sieci w rejonie wnioskowanej nieruchomości);

3. odmówi wydania warunków technicznych przyłączenia (gdy nie istnieje techniczna możliwość przyłączenia i w Wieloletnim planie nie przewiduje się budowy sieci).

Możliwość dostępu usług na terenie Gminy określają:

1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

3. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu GminyŻukowice. uchwała nr XXII/164/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 25.02.2013 r.

Wydanie warunków następuje w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku, a w razie braku możliwości przyłączenia, w ciągu 21 dni osoba ubiegająca się o przyłączenie otrzymuje taką informację wraz ze wskazaniem powodów, które to uniemożliwiają.  

Uzgodnienie projektu 

Opracowaną dokumentację projektową należy uzgodnić w Urzędzie Gminy Żukowice pod względem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia. W tym celu należy złożyć dwa egzemplarze dokumentacji (jeden pozostaje w Urzędzie, drugi wraca do Inwestora).

Budowa przyłączy

Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zobowiązana jest powiadomić pisemnie Urząd Gminy o zamiarze przystąpienia do budowy przyłączy, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, a w trakcie budowy należy wykonywane przyłącze zgłosić do odbioru częściowego oraz odbioru końcowego.

Odbiór częściowy polega w szczególności na:

  1. sprawdzenie zgodności wykonanego przyłącza z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów;
  2. sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki, zasypki, głębokości ułożenia sieci;
  3. sprawdzenie prawidłowości montażu sieci, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń;
  4. sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów związanych z siecią;
  5. w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację.

W przypadku nie zgłoszenia przyłączy do odbioru częściowego, Gmina zastrzega sobie prawo przy odbiorze końcowym do odkopania przyłącza na koszt Inwestora.

Odbiór końcowy polega w szczególności na:

1. sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzenie zrealizowania zawartych w nich postanowień, usunięcia usterek i innych wad, a w uzasadnionych przypadkach sprawdzenia prób szczelności;

2. sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek, wpustów i innych elementów związanych z siecią;

3. sprawdzenia aktualności dokumentacji technicznej na podstawie, której realizowano budowę przyłączy, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Do odbioru końcowego należy w szczególności przedstawić:

  1. inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. wyniki badań bakteriologicznych wody z przyłącza wodociągowego, pobranej po przeprowadzeniu płukania i ewentualnej dezynfekcji przyłącza.

O proponowanym terminie wykonywania czynności odbioru częściowego oraz końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić pisemnie Gminę, na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem odbioru wskazując dzień i godzinę jego rozpoczęcia.

Zawarcie umowy

Posiadając protokół odbioru końcowego można złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Budowa sieci z własnych środków

W przypadku, gdy nie istnieją techniczne możliwości przyłączenia do sieci i świadczenia przez Gminę usług, a z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie wynika planowana budowa sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wyraża wolę budowy tych sieci, Gmina może zawrzeć z tą osoba umowę o wspólną realizację inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji Gmina przejmuje sieć wraz z przyłączami w eksploatację i zarządzanie, zgodnie z zawartą Umową, jednak nie wcześniej niż po przedłożeniu pisma właściwego inspektora nadzoru budowlanego o przyjęciu zgłoszenia, braku uwag i nie wniesieniu sprzeciwu dotyczącym zakończenia budowy i zamiarze przestąpienia do użytkowania sieci.

Przekazywanie sieci na rzecz Gminy Żukowice

Wybudowane sieci Gmina może odkupić, zgodnie z Regulaminem w sprawie odpłatnego przejmowania przez Gminę Żukowice urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały. Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Żukowice z dnia 15.07.2014 r.

W tym celu należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o odpłatne przejęcie sieci
wzór wniosku

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wynikającej z daty ich wpływu. Umowa o odpłatne przejęcie sieci podpisywana jest po przeprowadzonych z Wnioskodawcą negocjacjach, podczas których zostaje protokolarnie ustalona ostateczna wartość przejmowanych sieci. Realizacja wniosków będzie się odbywać do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie na dany rok.

Schemat ideowy procedury przyłączania

WZORY

wniosek o wydanie warunków technicznych przyłaczenia do sieci wodociągowej i_lub kanalizacyjnej

oświadczenie o woli Osoby UoP_

wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i_lub kanalizacyjnej 
Top! Do góry